Anatolian Antique Vintage Carpet 163×261 cm 10208 (5.35×8.56 ft)

SKU: 10208 Category:

In Stock

$638

SKU: 10208 Category:

“Ürün Adı: Anadolu Serisi El Dokuma Halı (Eskitme Vintage Halı) Ürün Tipi: El Dokuma İplik Türü: Yün & Pamuk Dokunduğu Yer: Anadolu Anadolu Serisi, 1980’ler öncesinde tamamen el dokuması olarak üretilmiş özel bir halıdır. Yün ve pamuktan özenle dokunmuş, modern vintage tarzında kenarları düzeltilmiş, traşlanmış ve özenle yıkanmıştır. Her aşamada makine kullanılmamış, her 8cm’de 22 ilmek genişliği ve her 8cm’de 28 ilmek uzunluğu ile dokunmuştur. 4 ila 6 ay arasında tamamlanan bu dokuma sürecinde, atkı örmeciliği ve yan halka örmeciliği gibi geleneksel tekniklerle farklı süslemeler yapılmıştır. Bu özel halının aynısını bulmak mümkün değil. Renk ve desen benzerleri olabilir fakat her biri tamamen eşsizdir. Halı Kondisyonu: Bu halı son derece özenle kullanılmış ve mükemmel bir şekilde korunmuştur. Seçildikten sonra traşlanarak ve temizlenerek yeniden kullanıma hazır hale getirilmiştir. Doğal hali korunarak, onarılmamış ve renklendirilmemiştir. Yaklaşık 40 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen, modern bir görünümü vardır. Temizleme Talimatları: Çırpılmamalı, dövülmemeli. Elektrik süpürgesinin fırçasız başlıkları ile her gün temizlenmeli. Natürel sabun veya halı şampuanı kullanılarak yumuşak bir bez ile silinmelidir. Kimyasal içeren deterjanlar ve sert temizleme malzemeleri halının yapısına zarar verebilir. Temizlik işlemlerinde kullanılan suyun sıcaklığı 30 dereceyi geçmemelidir. Üzerine dökülen sıvı, emici bir bez yardımı ile tampon yaparak alınmalıdır. Lekelere hemen müdahale edilmelidir. Temizlendikten sonra hızla kurutulmalıdır. Genel temizlik için halı yıkama makineleri kullanılabilir veya profesyonel kuruluşlardan yardım alınabilir. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Ezilmeyi önlemek için üzerine konan eşyalar uzun süre aynı yerde bırakılmamalı, yerleri değiştirilmelidir. Kullanılmadığı zamanlarda rulo halinde rutubetsiz ortamda saklanmalıdır. Bu benzersiz Anadolu Serisi El Dokuma Halı, hem geleneksel el sanatının bir örneği hem de modern bir doku ile yaşanmış bir geçmişin izlerini taşıyor. Her bir dokusu ve renk tonu, özenle seçilmiş malzemelerle bir araya gelerek evinize sıcaklık ve karakter katıyor. Bu halı, geçmişten gelen bir mirasın modern yaşama uyum sağlamış en güzel örneğidir.”

Timeless Elegance: Authentic Turkish Rugs from Valent Kilim – Your Perfect Choice for Unique and Handmade Masterpieces

The rich heritage of Valent Kilim Turkish Rugs is a testament to the timeless elegance and exquisite craftsmanship that is synonymous with Turkish rugs. With a wide collection of authentic, handmade rugs, Valent Kilim is your perfect choice when it comes to adding a touch of sophistication and luxury to your home.

 

Discover the Rich Heritage of Valent Kilim Turkish Rugs

Valent Kilim takes pride in preserving the traditional Turkish rug making techniques that have been passed down through generations. These rugs are a true reflection of Turkish artistry and culture, with each piece telling a unique story. From the intricate designs to the use of high-quality natural materials such as wool or silk, every Valent Kilim rug is a work of art that will elevate the aesthetics of any space.

 

Elevate Your Home with Authentic Turkish Rugs from Valent Kilim

If you’re looking to make a statement in your home, nothing compares to the elegance of an authentic Turkish rug from Valent Kilim. These rugs are crafted with precision and care, resulting in rugs that are not only visually stunning but also durable and long-lasting. Whether you’re looking for a rug to adorn your living room, bedroom, or any other space in your home, Valent Kilim has a wide range of options to suit your style and preferences.

 

Unleash the Beauty of Vintage Turkish Rugs with Valent Kilim

Vintage Turkish rugs are a treasure trove of history and charm, and Valent Kilim offers an exquisite collection of these timeless masterpieces. These rugs are carefully sourced and curated to ensure their authenticity, and they bring a sense of warmth and character to any room. Whether you prefer a traditional or a more eclectic look, a vintage Turkish rug from Valent Kilim will add a touch of elegance and sophistication to your home.

 

Handmade Artistry: Turkish Kilim Rugs by Valent Kilim

The art of weaving Turkish kilim rugs by hand is a skill that has been perfected over generations, and Valent Kilim is committed to preserving this time-honored tradition. Each kilim rug is crafted with meticulous attention to detail, resulting in rugs that are not only visually stunning but also durable and resilient. The intricate patterns and vibrant colors of Turkish kilim rugs are a true celebration of Turkish craftsmanship, and Valent Kilim’s collection offers a wide range of options to suit your style and taste.

 

Patchwork Perfection: Valent Kilim’s Exquisite Patchwork Rugs

Patchwork rugs are a unique and creative way to incorporate Turkish rug designs into modern interiors, and Valent Kilim offers an exquisite collection of patchwork rugs that are true works of art. These rugs are crafted from carefully selected vintage Turkish rug fragments, which are then expertly stitched together to create stunning and unique patterns. With their blend of traditional and contemporary aesthetics, Valent Kilim’s patchwork rugs are a perfect choice for adding a touch of creativity and personality to your home.

Unraveling the Secrets of Authentic Turkish Rugs with Valent Kilim

Authentic Turkish rugs are known for their exceptional quality and craftsmanship, and Valent Kilim is a trusted name in the industry. But how can you tell if a Turkish rug is truly authentic? Valent Kilim is here to unravel the secrets of authentic Turkish rugs, so you can make an informed decision when purchasing a rug that will not only enhance the beauty of your home but also stand the test of time.

 

Quality and Value: Valent Kilim’s Authentic Turkish Carpets

Valent Kilim understands the importance of quality and value when it comes to investing in a Turkish rug. That’s why they use only the finest materials and adhere to traditional weaving techniques to create rugs that are not only visually stunning but also durable and long-lasting. Their rugs are made from natural materials such as wool or silk, which not only add to their beauty but also ensure their durability and resilience. With Valent Kilim’s authentic Turkish carpets, you can be confident that you are getting a high-quality rug that will provide value for your money.

 

Your Ultimate Destination for Turkish Rugs: Valent Kilim

When it comes to purchasing authentic Turkish rugs, Valent Kilim is your ultimate destination. With their wide collection of handmade rugs, including vintage, patchwork, and kilim rugs, you can find the perfect rug that suits your style and preferences. Valent Kilim’s commitment to preserving the traditional Turkish rug making techniques, attention to detail, and use of high-quality materials sets them apart as a top choice for discerning rug enthusiasts. With their exceptional customer service and dedication to customer satisfaction, you can shop with confidence at Valent Kilim knowing that you are getting an authentic Turkish rug that is not only a beautiful addition to your home but also a valuable piece of art.

 

In conclusion, Valent Kilim is your go-to destination for authentic Turkish rugs that are handmade, unique, and of exceptional quality. From their rich heritage of traditional Turkish rug making techniques to their exquisite collection of vintage, patchwork, and kilim rugs, Valent Kilim offers a wide range of options to suit your style and preferences. With their commitment to quality, value, and customer satisfaction, Valent Kilim is the best choice for those seeking an authentic Turkish rug that will add timeless elegance and sophistication to their home. So why wait? Visit Valent Kilim’s website at https://valentkilim.com/ and experience the beauty and artistry of authentic Turkish rugs today!

Shopping Cart