Special Vintage Antique Rug 146×247 cm 10089 (4.79×8.1 ft)

SKU: 10089 Category:

In Stock

$541

SKU: 10089 Category:

Anadolu Serisi’nde Bulunan Eşsiz El Dokuma Vintage Halılar Bu koleksiyon, %25100 el dokuma ve tamamen özgün bir tarza sahip vintage halılardan oluşuyor. Anadolu’nun derin kültürel mirasından esinlenen bu halılar, geçmişin zarifliğini ve zerafetini günümüze taşıyor. %25100 yün eskitme yöntemiyle üretilen bu halılar, klasik modern ve vintage tarzları bir araya getiriyor. Ayrıca özel vintage eskitme teknikleriyle dokunmuş, her biri benzersiz ve olağanüstü. Bu halılar, Anadolu’nun geçmişinden ilham alarak 1980’lerden önce tamamen el dokumasıyla üretilmiştir. Yün ve pamuk ipliklerden örülerek hazırlanmış, modern desenler ise özenle işlenmiş, traşlanmış ve yıkanmıştır. Her bir halı, geleneksel yöntemlerle el dokumasıyla üretilmiştir. Her dokuma işlemi, 8 cm’de 22 ilmek genişlik ve 8 cm’de 28 ilmek uzunlukla gerçekleştirilir. Bu özenli işçilik ve emek, her bir halının ortalama 4 ila 6 ay içinde tamamlanmasını sağlar. Aynı zamanda ilave atkı örmeciliği ve bölgesel tekniklerle halının kenarları ve detayları işlenir. Her bir halı, el emeğiyle dokunduğu için benzersizdir ve diğerleriyle aynı desen ve renkte olanları bulmak zordur. Bu nedenle, her bir halı özel ve nadir bir sanat eseridir. Halının kondisyonu oldukça özenle seçilmiş ve restore edilmiştir. Halı, özenle traşlanmış ve temizlenmiş, ancak doğal güzelliği ve dokusu korunmuştur. Halının özgün dokusunu ve rengini bozan herhangi bir onarım veya renklendirme işlemi yapılmamıştır. Bu halılar, yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahip olmalarına rağmen modern ve şık bir görünüm sunarlar. Halının temizliği konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Halı, çırpılmadan veya dövülmeden temizlenmelidir. Elektrik süpürgesi, düz başlıklarıyla her gün nazikçe temizlenebilir. Doğal sabun veya halı şampuanıyla ılık su ve yumuşak bir bez kullanarak silinmelidir. Kesinlikle aşındırıcı kimyasallar veya sert temizleyiciler kullanılmamalıdır. Halının temizliği için kullanılan suyun sıcaklığı 30 dereceyi geçmemelidir. Sıvı dökülmeleri için hemen emici bir bezle müdahale edilmeli ve lekeler temizlendikten sonra hızla kuruması sağlanmalıdır. Genel temizlik için profesyonel bir temizlik öğretmeni gibi çalışan kullanıcı dostu makineler tercih edilebilir. Halının uzun ömürlü kalması için doğrudan güneş ışığından korunması önemlidir. Ayrıca, halı üzerine yerleştirilen eşyaların yerleri periyodik olarak değiştirilmeli ve kullanılmadığı zamanlarda nemden uzakta rulo halinde saklanmalıdır.

Timeless Elegance: Authentic Turkish Rugs from Valent Kilim – Your Perfect Choice for Unique and Handmade Masterpieces

The rich heritage of Valent Kilim Turkish Rugs is a testament to the timeless elegance and exquisite craftsmanship that is synonymous with Turkish rugs. With a wide collection of authentic, handmade rugs, Valent Kilim is your perfect choice when it comes to adding a touch of sophistication and luxury to your home.

 

Discover the Rich Heritage of Valent Kilim Turkish Rugs

Valent Kilim takes pride in preserving the traditional Turkish rug making techniques that have been passed down through generations. These rugs are a true reflection of Turkish artistry and culture, with each piece telling a unique story. From the intricate designs to the use of high-quality natural materials such as wool or silk, every Valent Kilim rug is a work of art that will elevate the aesthetics of any space.

 

Elevate Your Home with Authentic Turkish Rugs from Valent Kilim

If you’re looking to make a statement in your home, nothing compares to the elegance of an authentic Turkish rug from Valent Kilim. These rugs are crafted with precision and care, resulting in rugs that are not only visually stunning but also durable and long-lasting. Whether you’re looking for a rug to adorn your living room, bedroom, or any other space in your home, Valent Kilim has a wide range of options to suit your style and preferences.

 

Unleash the Beauty of Vintage Turkish Rugs with Valent Kilim

Vintage Turkish rugs are a treasure trove of history and charm, and Valent Kilim offers an exquisite collection of these timeless masterpieces. These rugs are carefully sourced and curated to ensure their authenticity, and they bring a sense of warmth and character to any room. Whether you prefer a traditional or a more eclectic look, a vintage Turkish rug from Valent Kilim will add a touch of elegance and sophistication to your home.

 

Handmade Artistry: Turkish Kilim Rugs by Valent Kilim

The art of weaving Turkish kilim rugs by hand is a skill that has been perfected over generations, and Valent Kilim is committed to preserving this time-honored tradition. Each kilim rug is crafted with meticulous attention to detail, resulting in rugs that are not only visually stunning but also durable and resilient. The intricate patterns and vibrant colors of Turkish kilim rugs are a true celebration of Turkish craftsmanship, and Valent Kilim’s collection offers a wide range of options to suit your style and taste.

 

Patchwork Perfection: Valent Kilim’s Exquisite Patchwork Rugs

Patchwork rugs are a unique and creative way to incorporate Turkish rug designs into modern interiors, and Valent Kilim offers an exquisite collection of patchwork rugs that are true works of art. These rugs are crafted from carefully selected vintage Turkish rug fragments, which are then expertly stitched together to create stunning and unique patterns. With their blend of traditional and contemporary aesthetics, Valent Kilim’s patchwork rugs are a perfect choice for adding a touch of creativity and personality to your home.

Unraveling the Secrets of Authentic Turkish Rugs with Valent Kilim

Authentic Turkish rugs are known for their exceptional quality and craftsmanship, and Valent Kilim is a trusted name in the industry. But how can you tell if a Turkish rug is truly authentic? Valent Kilim is here to unravel the secrets of authentic Turkish rugs, so you can make an informed decision when purchasing a rug that will not only enhance the beauty of your home but also stand the test of time.

 

Quality and Value: Valent Kilim’s Authentic Turkish Carpets

Valent Kilim understands the importance of quality and value when it comes to investing in a Turkish rug. That’s why they use only the finest materials and adhere to traditional weaving techniques to create rugs that are not only visually stunning but also durable and long-lasting. Their rugs are made from natural materials such as wool or silk, which not only add to their beauty but also ensure their durability and resilience. With Valent Kilim’s authentic Turkish carpets, you can be confident that you are getting a high-quality rug that will provide value for your money.

 

Your Ultimate Destination for Turkish Rugs: Valent Kilim

When it comes to purchasing authentic Turkish rugs, Valent Kilim is your ultimate destination. With their wide collection of handmade rugs, including vintage, patchwork, and kilim rugs, you can find the perfect rug that suits your style and preferences. Valent Kilim’s commitment to preserving the traditional Turkish rug making techniques, attention to detail, and use of high-quality materials sets them apart as a top choice for discerning rug enthusiasts. With their exceptional customer service and dedication to customer satisfaction, you can shop with confidence at Valent Kilim knowing that you are getting an authentic Turkish rug that is not only a beautiful addition to your home but also a valuable piece of art.

 

In conclusion, Valent Kilim is your go-to destination for authentic Turkish rugs that are handmade, unique, and of exceptional quality. From their rich heritage of traditional Turkish rug making techniques to their exquisite collection of vintage, patchwork, and kilim rugs, Valent Kilim offers a wide range of options to suit your style and preferences. With their commitment to quality, value, and customer satisfaction, Valent Kilim is the best choice for those seeking an authentic Turkish rug that will add timeless elegance and sophistication to their home. So why wait? Visit Valent Kilim’s website at https://valentkilim.com/ and experience the beauty and artistry of authentic Turkish rugs today!

Shopping Cart